1. Amaç ve Kapsam
Bu prosedürün amacı belge almaya hak kazanan adayların belge ve logo/marka kullanımını belirlemektir. Çankaya Personel Belgelendirme belge alan adayların uyması gereken kurallar bu prosedürün kapsamı içindedir.

2. Tanımlar
Bu prosedür için Kalite El Kitabındaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

3. Sorumlular
Prosedür içinde sorumlular tanımlanmaktadır.

4. Uygulama

4.1. Belge Kullanım Kuralları

Belge kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanım kuralları:

• Verilen belge Çankaya Personel Belgelendirme’ye aittir. Adaylar belge, geçerlilik süresi içinde belgeleri kullanırlar.

• Gerekli durumlarda Çankaya Personel Belgelendirme belgeyi geri çekebilir veya askıya alabilir.

• Verilen belge sadece üzerinde yazılı olan Ulusal Yeterliliği kapsamaktadır. Kapsam dışı belge kullanılamaz. Aksi olduğu takdirde kişi uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa gerekli işlemler uygulanır.

• Belge alan kişi, belgeyi hiç bir koşulda başkasına devredemez.

• Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

• Belge alan kişi yasal mevzuatlara ve ilgili prosedürlere aykırı davranamaz. Aksi durumda belge askıya alınır.

• Belgesi askıya alınan ya da iptal edilen kişi belgeyi 10(on) gün içerisinde Çankaya Personel Belgelendirme’ye teslim etmek zorundadır.

• Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir.

• Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumludur. Çankaya Personel Belgelendirme sorumlu değildir.

• Belgelendirilmiş kişinin; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapmasına engel bir durumun olması durumunda Çankaya Personel Belgelendirme bilgilendirmek zorundadır.

• Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Çankaya Personel Belgelendirme belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır.

• Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vermeli ve o ilanla birlikte Çankaya Personel Belgelendirme bilgi vermek zorundadır.

• Belgenin askıya alınmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzluk olduğunda kişi, 3(üç) ay içinde uygunsuzluğunu gidermeli tarafımıza gerekli kanıtları sunmalıdır. Aksi durumda askı süresi ilk tarihten itibaren devam ettirilir ve uygunsuzluğunu gidermesi beklenir. İptal edilmesi durumunda ise belge kullanımı sona erdirilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

• Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

• Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

4.2. Logo / Marka Kullanım Kuralları

Logo / marka kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanım kuralları:

• Çankaya Personel Belgelendirme Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece Çankaya Personel Belgelendirme aittir.

• Belge sahibi, Çankaya Personel Belgelendirme logosunu/markasını belirtilen usul esas ve şartlara uygun kullanmakla yükümlüdür.

• Belge sahibi, Çankaya Personel Belgelendirme logosunu/markasını sadece belgede belirtilen kapsam için kullanabilir.

• Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

• Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

• Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

• Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

• Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

• Belge sahibi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

• Belgelendirilmiş kişi Çankaya Personel Belgelendirme Logo/Markasını sadece belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz.

• Belgeli kişi veya çalıştığı kuruluş ilgili akreditasyon kuruluşunun ( TÜRKAK R.10.06’ da belirtilen kurallar vb.) marka kullanım usul esaslarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu marka kullanım usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.

5.Atıf Yapılan Dokümanlar

FR.023 Belgelendirme Sözleşmesi

6. Revizyon Durumu

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 07.07.2021

Revizyon Nedeni: İlk Yayın