AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çankaya Çevre Ölçüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği Personel Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra Çankaya Personel Belgelendirme olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Çankaya Personel Belgelendirme kendisine Mesleki Yeterlilik sınavlarına katılım için başvuran adaylardan başvuru esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda düzenlediği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında adaylardan açık rıza alarak toplamaktadır.

Bu kapsamda düzenlendiği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü kanıtlamak adına tüm sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesi doğrultusunda sesli ve görüntülü olarak adaylardan açık rıza alarak kayıt altına almaktadır.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürebilmek için görevlendirdiği kişilerin görevlendirilmesi esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan kişilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının takibi amacıyla çalışanlardan açık rıza alarak toplamaktadır.

Bu kapsamda elde edilen tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247. maddesi doğrultusunda yetkilendirilmiş kurumların / kuruluşların 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin izlenmesi amacı ve dayanağıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşmaktadır.

Bu kapsamda elde edilen tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 632. maddesi doğrultusunda akredite edilen kuruluşların faaliyetlerinin izlemesi amacı ve dayanağıyla Türk Akreditasyon Kurumu ile paylaşmaktadır.

Bu kapsamda elde edilen tüm veriler Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 29. Maddesi ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen süreler kadar muhafaza edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlara aktarılabilecektir.

Çankaya Personel Belgelendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki gelen talepleri “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No:134 Yenimahalle / ANKARA adresine yazılı olarak veya bilgi@cankayabelgelendirme.com ve cankaya@cankayasaglik.com.tr elektronik posta adreslerine posta ile kabul etmektedir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Çankaya Personel Belgelendirme kendisine Mesleki Yeterlilik sınavlarına katılım için başvuran adaylardan başvuru esnasında talep edilen iletişim bilgilerine Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, belge almaya hak kazanması halinde belgenin geçerlilik süresi içerisindeki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, aday ve belge sahiplerinin imzaladığı taahhütname ve sözleşmelerdeki ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini korumak, taahhütname ve sözleşmelerin ifa ettirilmesini sağlamak amacı ile arama yapabilir, SMS, elektronik posta vb. ticari elektronik ileti gönderebilir.

Çankaya Personel Belgelendirme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14. maddesi kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda yapılan arama ve ticari elektronik iletiler için 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında veri sahibinden önceden onay alınmaz.

Belirtilen hususlar dışında kalan mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, kuruluşu tanıtmak, müşteri memnuniyetini ölçmek, anket yapmak, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla yapılan arama ve iletiler onaya tabidir.

Adayların ve Belge Sahiplerinin iletişim bilgilerinin geçerli ve doğru olmasından kendileri sorumlu olup iletişim bilgilerinin arama ve ileti gönderimine kapalı olması, iletişimin reddedilmesi, iletişim bilgilerinde değişiklik olması ve Çankaya Personel Belgelendirme’ye değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin eksik yapılması veya süresi içerisinde yapılmaması halinde oluşabilecek hak mahrumiyetlerinden Çankaya Personel Belgelendirme sorumlu tutulamaz.