1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı Meslekli Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylara yönelik yürütülecek sınav sistematiğinin belirlenmesidir. Sınavların uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi bu prosedürün kapsamındadır.

2. Tanımlar

Bu prosedür için Kalite el kitabındaki tanımlar geçerlidir.

3. Sorumlular

 • Genel Müdür
 • Belgelendirme Müdürü
 • Kalite Yöneticisi
 • Karar Verici
 • Sınav Yapıcı
 • Gözetmen
 • Sekreter

4.Uygulama

Sınav süreçlerine dair ayrıntılı bilgi Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi ve Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi’nde anlatılmıştır. Detaylar için rehberlere bakınız.

4.1 Sınav Hazırlığı

Başvurusu kabul edilen adayların sınav organizasyonlarını Belgelendirme Müdürü yapar. Adayların ve Çankaya Personel Belgelendirmenin ortak belirleyeceği tarihte planlanan sınav(lar) için öncelikli olarak sınavı kimin yapacağı, yapılan sınavların belgelendirme kararını alacak olan personelin kim olacağı, sınav gözetmeninin kim olacağı (varsa) ve gerekliyse iç doğrulayıcının kim olacağı belirlenir. Bu kişilere planlanan sınav tarihinden en az 2 (iki) gün önce Belgelendirme Müdürü tarafından FR.041 Görev Atama Yazısı imzalatılarak sınavda görevli olacak personeller kesinleştirilmiş olur. Sınav yapıcının sınav günü sınava katılım sağlayamaması durumunda tutanak tutularak sınav yapıcı değiştirilir ve kanıtlar portala yüklenir. Sınav listesi kesinleştikten sonra herhangi bir aday ile sınav yapıcı ve/veya karar verici arasında tarafsızlığı bozacak bir durum olduğu tespit edilirse (akrabalık, eğitiminde görev almış olmak vb.) sınav yapıcı ve/veya karar verici olarak başka bir personel atanır. Göreve Atama Yazıları ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra Sekreter tarafından Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.

Her bir sınav yapıcı bir günde en fazla 16 (on altı) adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Grup halinde yapılan sınavlarda (örneğin ahşap kalıpçı, betonarme demircisi vb.) bir sınav yapıcı eş zamanlı olarak en fazla 4 adayı değerlendirebilir. Bireysel yapılması gereken sınavlarda ise bir sınav yapıcı eş zamanlı olarak en fazla 3 adayı değerlendirir. Teorik sınavlarda ise bir sınav yapıcı eş zamanlı olarak 36 (otuz altı) adayı değerlendirir. 36 (otuz altı) ile 72 (yetmiş iki) adayın sınava tabii tutulduğu zamanlarda sınav yapıcıya ilave bir sınav yapıcı veya gözetmen sınava atanır ve bu sayı orantılı şekilde artar.

Çankaya Personel Belgelendirme tarafından görevlendirilen teknik bir personel, FR.075 Saha Kontrol Formunu sınav için hazır hale getirir. Saha kontrol formu, Sınav sahasının MYK tarafından istenen sayıda teorik, performans ve genel görüntü fotoğrafları ile sınav yeri sözleşmesi/kira kontratı/gezici saha sözleşmesi ile birlikte Belgelendirme Müdürü tarafından MYK web portala yüklenerek sınav alanı için ID alınır. Sınav alanının Çankaya Personel Belgelendirmeye ait olması durumunda ID alma işlemi 1 defaya mahsus tüm branşlar için yapılır. (Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi 3.2’ye bakınız.)

Gezici ve Protokol ile Sınav Birimlerinin Temini

Sınav alanları sözleşme ile temin edilecekse öncelikli olarak sınav yerinin uygunluğu kontrol edilir. Çankaya Personel Belgelendirme teknik personeli tarafından FR.075 Saha Kontrol Formu kullanılarak yapılan uygunluk değerlendirmesinden sonra FR.027 Sınav Yeri Sözleşmesi ya da FR.028 Gezici Sınav Yeri Sözleşmesi yer sahibi ve Genel Müdür tarafından karşılıklı imzalanır. Sınavların şehir dışında olması ya da Çankaya Personel Belgelendirme tarafından personel görevlendiremeyeceği durumlarda, sınav yerinin görevlileri tarafından uygunluk formları kullanılarak gerekli kontroller yapılır ve kanıtları (Fotoğraf, video vb.) tarafımıza sunulur. Eksiklik tespit edilen durumlarda, eksikliğin sınav gününe/saatine kadar giderilmesi beklenir. Giderilmesi mümkün olmayan durumlarda sınav saati ya da günü portala kanıtlar yüklenerek ertelenebilir.

Sınav yeri sözleşmesinde de belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği konularından ve kontrolleri yapmaktan, malzemelerin bakım ve kalibrasyonundan (firmanın kalibrasyon raporları temin edilebilir), yer temininden ve sınav alanının son kontrolünden Çankaya Personel Belgelendirme sorumludur. Geri kalan hususlardan malzeme temini, sınav alana yabancı kişilerin girmesinin engellenmesi, edinilen bilgilerin gizliliği vb. sınav yeri sorumludur. Kullanılan VOC-TESTER programı üzerinden sözleşme ile temin edilen sınav merkezleri, hangi sınav merkezinde kaç sınav yapıldığı, sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavlarda aksaklıklar olup olmadığı gibi hususların takibi ve kontrolleri yapılabilir. Ayrıca sözleşmeler Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre Kalite yöneticisi tarafından muhafaza edilir.
Sözleşme ile ilgili formlar portala yüklenerek sınav alanı için ID alma işlemi gerçekleştirilir. Temin edilecek her yeni sınav alanı için aynı işlemler tekrar edilir. Bir sınav alanı için sözleşmede belirtilen süre boyunca ID alma işlemine gerek yoktur. Bu alanlar için sadece sınav öncesi kontroller yapılır. ID alınmış fakat sözleşmede yer almayan başka bir branşın sınavının yapılacağı sınav alanlarında aynı işlemler tekrarlanır. Sınavlarda kullanılacak bakım, onarım ve kalibrasyon gerektiren malzemeler, Sınav Sahası Uygunluk Formları kullanılarak 6 ayda bir sınav yapıcılar tarafından kontrol edilir. Bakım onarım ve kalibrasyon gerektiren malzemeler tespit edilerek Genel Müdüre iletilerek gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.

Kalibrasyon Takip Formu vasıtasıyla kalibrasyon gerektiren malzemeler kontrol edilir.

Hazırlanan dosyalar sınavdan en az 1 (bir) gün önce Sekreter tarafından sınav yapıcılara teslim edilir.

Belgelendirme Müdürü görevli personeller, sınav yeri ve adaylar kesinleştikten sonra hazırladığı nihai sınav programını belirlendikten sonra MYK web portal üzerinden, sınav başlama saatine en az 48 (kırk sekiz) saat kala sınavı açar ve sınav ID alır. Sınavın yapılacağı il mücbir sebeplerden dolayı değiştirilmek istenirse sınav başlama saatine 24(yirmi dört) saat kalana kadar gerekli düzenlemeler portal üzerinden yapılabilir. Yine mücbir sebeplerden dolayı aday listesinde değişiklik yapılması gerekli olur ise sınav başlama saatine kadar yapılabilir.

Sınav açma işlemi gerçekleştirildikten sonra sekreter tarafından adaylara sınav yeri ve zamanı kullanılan VOC-TESTER programı üzerinden vermiş oldukları telefon numaralarına iletilir. Aynı zamanda sınav programı web sitemiz aracılığı ile kamuoyuna ilan edilir.

4.1.1 Soru Havuzunun Oluşturulması

Sınavlarda kullanılacak olan sınav soruları, Genel Müdürün Soru Hazırlayıcı olarak atadığı personel(ler) tarafından hazırlanır. Sorular Ulusal Yeterliliklerde belirtilen başarım ölçütleri ve bilgi yetkinliklerine göre hazırlanır ve soru havuzunda her ifadeyi karşılayacak en az 3 (üç) soru olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan sorular Ölçme-Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve uygunluğu belirlenir. Bu aşamada yapılacak olan işlemler Ölçme-Değerlendirme Prosedüründe detaylandırılmıştır. Komiteden geçen sorular Genel Müdürün veya Kalite Yöneticisinin onayına sunulur ve onaylanması durumunda yürürlüğe girer. Sorular kullanılan VOC-TESTER programına yüklenir. Sorulara erişim izni sadece Genel Müdür ve Kalite Yöneticisindedir.

Program yazılımı, adaylara soru ve senaryo seçimini her ifadeyi sınavlarda ölçecek şekilde otomatik olarak yapmak üzerine tasarlanmıştır. Yine kullanılan program ile, ardışık sınavlarda aynı soruların kullanılmaması ve girdiği ilk sınavda başarısız olan adaylara, girecekleri ikinci ya da üçüncü sınavlarda aynı soruların seçiminin yapılmaması gibi, tarafsızlığımızı ve objektifliğimizi etkileyecek durumların önüne geçilir.

Kullanılan program ile kullanılan soruların cevaplanma oranları, kaç kez kullanıldığı gibi istatistiksel analizleri 6 ayda bir yapılarak zorluk seviyeleri belirlenir ve seviye altı/ seviye üstü sorular soru bankasından çıkartılır ya da revize edilir. Bu aşamada yeni hazırlanan, iptal edilen sorular ve revize edilen sorular Kalite Yöneticisi tarafından kullanılan yazılım üzerine ölçme ve değerlendirme komisyonundan geçtikten en fazla 5 gün sonra işlenir. (VOC-TESTER Programı Belgelendirme Süreçleri için tasarlanmış bir programdır. Başvuru aşamasından soruların çıkarılmasına, soruların istatiğinin tutulmasına, sınav açılarak MYK portala bildirme şekline göre tasarlanmıştır. Her kullanıcı için şifre oluşturulur ve her kullanıcıya yetki sınırlaması konulabilir. Belgelendirme süreçlerinde Çankaya Personel Belgelendirme tarafından VOC-TESTER Programı kullanılmaktadır.)

• Teorik Sınavlar İçin

Portal üzerinden sınavlar açıldıktan sonra Belgelendirme Müdürü veya Kalite Yöneticisi, kullanılan VOC-TESTER Programı üzerinden teorik soruların seçimini yapar. Teorik sınav soruları Times New Roman karakterinde 12 punto olacak şekilde hazırlanır. Şekilli soruların kullanılması durumunda şekillerin açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilir. Sınav kitapçıkları kopya riskinin önüne geçilmesi adına en az 2 kitapçık olacak şekilde (A ve B) hazırlanır. Gerekli durumlarda 4(dört) farklı kitapçık da hazırlanır. Her adaya özel kitapçıklar da hazırlanmaktadır. Kitapçıklarda kitapçığın türü, soru sayısı ve sınav süresi belirtilmelidir. Sınav süresi soru başına 2(iki) dakika olacak şekilde ayarlanır. Kitapçıklar basıldıktan sonra Sınav Dosyası Kontrol ve Teslim Formu göre kapalı zarf koyulur. İlgili formda belirtilen, sınav zarfının içerisinde olması gereken evraklar (Aday Listesi, Sınav Soru Kitapçıkları, Aday Cevap Kağıtları, Sınav Cevap Anahtarı) hazırlanarak zarfa koyulur kapatılır ve sınav güvenliğini sağlamak adına Genel Müdür, Belgelendirme Müdürü veya Sekreter tarafından kaşelenir veya imzalanarak bantlanır. Yine ilgili formda belirtilen sınav zarfının içine girmeyecek evraklar (Performans/Teorik/Mülakat Ön Yoklama Listesi, Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu, ilk sınav birimi olması halinde Hes Kodu Listesi) hazırlanır ve kapalı zarfla birlikte ayrı bir dosyada Sınav Yapıcıya teslim edilir. Ayrıca performans Kapalı zarfın üzerine, Sınav Yapıcının adayları bilgilendirmesi adına hazırlanan Sınav Kuralları ve Bilgilendirme Formu yapıştırılır ve Sınav Yapıcı tarafından sınavdan önce adaylara okunur.

Cevap anahtarının güvenliğinin sağlanabilmesi için kapalı zarf içerisine koyulurken, ayrı bir kapalı zarfa koyulup açma yerinden mühürlenerek koyulur. Zarfın üzerine sınav bilgileri (ID, tarih, saat bilgileri yazılır.)

Sınav saha sorumlusu yok ise Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav gününden 1 gün önce ve Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav başlama saatinden en az 1(bir) saat önce sınav alanına giderek, sınav alanını zarfın dışında bulunan Sınav Sahası Uygunluk Formuna göre kontrol eder.Sınav alanının uygun olmaması halinde Belgelendirme Müdürüne haber verilir ve düzeltilemeyecek bir sorun olması halinde sınav iptal edilir.
Teorik sınavların sınıf düzenine sahip ortamlarda gerçekleştirilmesi esastır. Sınıf düzenine sahip olmayan alanların (yemekhane, atölye, toplantı, konferans salonu vb.) sınav alanı olarak kullanılması durumunda sınav alanının sınav gerçekleştirmeye uygun temizlik ve sınav güvenliğini sağlayacak düzene (kopya vb. izin vermeyen) sahip olup olmadığı kuruluşça sınavdan önce kontrol edilir ve durum sınav hazırlık ve sınav alanı uygunluk formuna işlenir. Sınav için tahsis edilmiş masa üzerinde sınavla alakası olmayan nesneler bulundurulamaz.

Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini engelleyecek şekilde en az yarım metre boşluk bırakılır. Paravan, vb. şekillerde bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz.

• Performans Sınavları İçin

Belgelendirme Müdürü Sınav Dosyası Kontrol ve Teslim Formuna göre hazırlıklarını yapar. Zarfın içinde olması gereken evraklar (Performans/Teorik/ Mülakat Aday listesi, Performans Değerlendirme Formu, Sınav Senaryosu ve Talimatı, Proje) hazırlanarak zarfa koyulur kapatılır ve sınav güvenliğini sağlamak adına Genel Müdür veya Belgelendirme Müdürü tarafından kaşelenip imzalanarak bantlanır. Yine ilgili formda belirtilen sınav zarfının içine girmeyecek evraklar (Performans/Teorik/Mülakat Aday Ön Yoklama Listesi, Sınava Girecek Aday Listesi, her branşa özgü hazırlanmış Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu, ilk sınav birimi olması halinde Hes Kodu Listesi ) hazırlanır ve kapalı kutu birlikte ayrı bir dosyada Sınav Yapıcıya teslim edilir. Kapalı zarfın üzerine, Sınav Yapıcının adayları bilgilendirmesi adına hazırlanan Sınav Kuralları ve Bilgilendirme Formu yapıştırılır ve Sınav Yapıcı tarafından sınavdan önce adaylara okunur.

Sınav saha sorumlusu yok ise Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav gününden 1 gün önce ve Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav başlama saatinden en az 1(bir) saat önce sınav alanına giderek, sınav alanını zarfın dışında bulunan Sınav Sahası Uygunluk Formuna göre kontrol eder. Sınav alanında eksik olan herhangi bir malzeme varsa sınav başlama saatine kadar tüm eksikleri temin eder. Sınav saatine kadar temini mümkün olmayan eksiklikler varsa Belgelendirme Müdürüne bilgilendirilir ilgili kanıtlar portala yüklenerek sınav saati değiştirilir, iptal edilebilir ya da sınav ileri bir tarihe ertelenebilir. Hava şartlarının uygun olmaması durumunda gerekli kanıtlar portala yüklenerek sınav iptal edilebilir.

Performansa dayalı sınavlar için tahsis edilmiş alanların sınırlarının güvenlik şeridi vb. yöntemler ile diğer ortamlardan ayrılması gerektiği durumlarda bu işlemin yapılması esastır. Bu alana performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen değerlendiriciler, gözetmenler, sınavlarda senaryo gereği yer alması gereken figüran, yardımcı, model vb. kişiler, denetim ekibi ve iç doğrulayıcı dışında kimse giremez.

Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli işaretler bulunur. Performans sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav başarısını olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulundurulamaz. Adayların sınavda kullanacağı malzeme ile KKD’ler sınav alanı içerisinde, düzgün ve adayların performansını etkilemeyecek şekilde istiflenir ve adayların rahatlıkla ulaşabileceği şekilde bulundurulur.

Sınavlarda verilen aralar (Yemek arası 1 saatten, zorunlu molalar ise 2’den fazla ve 10’ar dakikadan uzun olamaz) mevzuatta tanımlanan kurala uygundur. (Ancak ilaç kullanımı, hastalık gibi acil durumlar için 3.bir mola verilebilir.)

• Yapılandırılmış Sözlü Sınav

Belgelendirme Müdürü, Sınav Dosyası Kontrol ve Teslim Formuna göre hazırlıklarını yapar. Zarfın içinde olması gereken evraklar (Performans/Teorik/ Mülakat Aday listesi,Sınav Kitapçıkları, Sınav Cevap Anahtarı, Proje) hazırlanarak zarfa koyulur kapatılır ve sınav güvenliğini sağlamak adına Genel Müdür veya Belgelendirme Müdürü tarafından kaşelenip imzalanarak bantlanır. Yine ilgili formda belirtilen sınav zarfının içine girmeyecek evraklar (Performans/Teorik/Mülakat Aday Ön Yoklama Listesi, Sınav Sahası Uygunluk Formu, sınavın ilk birimi olması halinde Hes Kodu Listesi ) hazırlanır ve kapalı zarfla birlikte ayrı bir dosyada Sınav Yapıcıya teslim edilir. Kapalı zarfın üzerine, Sınav Yapıcının adayları bilgilendirmesi adına hazırlanan Sınav Kuralları ve Bilgilendirme Formu yapıştırılır ve Sınav Yapıcı tarafından sınavdan önce adaylara okunur.

Cevap anahtarının güvenliğinin sağlanabilmesi için kapalı zarf içerisine ya da poşet dosyaya koyulurken, ayrı bir kapalı zarfa koyulup açma yerinden mühürlenerek koyulur. Zarfın üzerine sınav bilgileri (ID, tarih, saat bilgileri yazılır.)

Sınav saha sorumlusu yok ise Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav gününden 1 gün önce ve Sınav Yapıcı veya gözetmen sınav başlama saatinden en az 1(bir) saat önce sınav alanına giderek, sınav alanını zarfın dışında bulunan Sınav Sahası Uygunluk Formuna göre kontrol eder. Sınav alanının uygun olmaması halinde Belgelendirme Müdürüne haber verilir ve düzeltilemeyecek bir sorun olması halinde sınav iptal edilir.

Ayrıca Aday Zimmet Formunu sınavdan önce sınav yapıcı adaylara imzalattırır ve sınav yapıcı sekreter tarafından sınav evraklarnı teslim alırken Sınav Yapıcı Zimmet Formunu da imzalar.

4.2 Sınavların Gerçekleştirilmesi

Sınav esnasında Sınav Yapıcılar üzerinde ‘Sınav Yapıcı’, Gözetmenler ‘gözetmen’ ve İç Doğrulayıcılar ‘İç Doğrulayıcı’ ibaresi bulunan reflektörlü yelekleri giymekle yükümlüdür. (Yeleklerde yazı olmaması durumunda farklı renkte yelekler kullanılır.)Yapılan sınavların ilk biriminde (teorik ya da performans) korona virüs ile ilgili önlemler alınmalı adaylar sınav sahasına girerken ateşleri ölçülerek maskeleri kontrol edilmelidir. Dezenfektan kullanılmalıdır. Adaylardan gerekli bilgiler alınarak imzalanmalıdır. (Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler’ e bakınız.) Teorik sınavlarda adaylar Sınav Yapıcı yada Gözetmen tarafından Aday ön Yoklama Listesine göre, aralarında en az yarımşar metre mesafe olacak şekilde oturtulur. Sınav başlama saatinden en az 5 (beş) dakika önce sınav kayıt kamerası açılır. Sınav alanı 360 derece kamerayla kayıt altına alınır. Sınav alanı, aday ve sınav ekibinin kamera açısından çıkmasını önlemek adına her sınavda en az 2 (iki) kamera kullanılmasına özen gösterilir. Sınav alanının büyüklüğüne göre kamera sayısına karar verilir. (Kamera kaydı ve ile ilgili detaylar için Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi’ne bakınız) Her sınav alanında Çankaya Personel Belgelendirmenin flaması, İSG levhaları, acil toplanma yerleri ve sınavı tanıtıcı bilgiler yer alır. Sınav başlama saati geldiğinde sınav yapıcı kapalı zarf üzerinde yer alan Sınav Kuralları ve Bilgilendirme Formunu adaylara okur. Sınavlarda adaylar teker teker kameraya kimlikleri ile birlikte tanıtılır ve tanıtılan aday yoklama listesini imzalayarak tekrar yerine geçer. Adaylardan herhangi bir soru gelmezse Sınav Yapıcının ‘Sınavınız Başlamıştır’ talimatı ile sınavlar başlar. Her sınav alanında saat olmasına özen gösterilir. Saat olmayan alanlarda Sınav Yapıcı, teorik sınavlarda her yarım saate, performans sınavlarında ise her bir saatte kalan süreyi adaylara hatırlatır. Sınavlarda sınav düzenini bozan, iş güvenliği kurallarını ihlal eden ve kişisel koruyucu donanımları kullanmayan adaylar sınav Yapıcı tarafından sınavdan çıkarılabilir.

4.3 Sınav Sonrası

Sınavlar, Sınav Yapıcının ‘Sınavınız Bitmiştir’ talimatı ile sona erer. Teorik sınavlar bittikten sonra adayların soru kitapçıkları ve cevap formları sınav yapıcı veya gözetmen tarafından toplanır. Toplanan her evrak Teorik ve Performans zarflarının içerisinden çıkan yedek zarfa koyularak değerlendirme aşamasına geçilir. Adayların cevap formları ve performans değerlendirme formları sınav yapıcılar tarafından sınav bitiş tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içinde değerlendirilir, açıklanır ve web sitemizde yayınlanır. Gerekli değerlendirmeler Sınav Şartnamelerinde belirtilen şekilde yapılır. Sınav yapıcı sınav esnasında kayda aldığı görüntüleri, ofiste karar vericinin odasında bulunan görüntü aktarma işlemlerinde kullanılan bilgisayarı kullanarak harici disklere aktarır ve değerlendirdiği evraklarla birlikte Sekretere teslim eder. Sekreter evrakları ve görüntüleri karar vericiye aktarır. Karar Verici FR.086 Kamera Kayıt İzleme Formuna uygun olarak çalışır. Kendisine gelen görüntüleri ve evrakları değerlendirme aşamasına geçtiğinde sınav yapıcının kullandığı kalemden farklı renkli bir kalem kullanarak işlemlerini yapar. Karar verici kendisine iletilen tüm sınav evraklarını ve kamera kayıtlarını inceleyerek sınavla ilgili değerlendirmesini yapar. Sınav Şartnamelerinde belirtilen asgari puanları almış ve sınavı başarı ile tamamlamış adayların belge kararlarını Karar Verici verir. Belge almaya hak kazanan adaylar için Belgelendirme Karar Formu hazırlanır. Form kullanılan yazılım üzerinden aday sonuçlarını girdikten sonra otomatik olarak doldurulur ve sonucuna göre birim başarı belgesi, sınav tekrarı, belge basımı gibi kararlar sistem üzerinden forma işlenir. Karar verici değerlendirme aşamasını bitirdikten sonra Sınav Sonuç Listesini Belgelendirme Müdürüne teslim eder. Adaylara ait diğer evraklar ise Sekretere teslim edilir. Başvuru esnasında adayların evraklarının bulunduğu klasörlerde yer alan evraklar ve sınav organizasyonu bittikten sonra sekretere teslim edilen evraklar birleştirilerek aynı klasörlere koyulur ve Kayıtların Kontrolü ve Arşiv-İmha Prosedürüne göre saklanır. Belgelendirme Müdürü sınav sonuçlarını MYK web portala yükler ve başarılı olan adaylar için belge basım talebinde bulunur. Her ay sonunda belge almaya hak kazanan adayların listesi Genel Müdür tarafından imzalanarak MYK ya iletilir.

Sınav sonunda adaylara Memnuniyet Anketi doldurtulur. Anketler her üç ayda kalite yöneticisi tarafından Memnuniyet Anketi değerlendirme formu aracılığı ile değerlendirilir ve gerekli işlemler başlatılır.

İtiraz şikayet formları da sahada hazır bulunur. Adaylar bu formlar ve web sitesi aracılığı ile itiraz ve şikayette bulunabilirler. İtiraz şikayetlerin değerlendirilmesi İtiraz Şikayet Prosedürüne göre yürütülür.

4.4 Sınav Kuralları

Adayların teorik sınavların başlamasına en geç 15 (on beş) dakika kala sınav alanında bulunmaları gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içerisinde sınav alanını terk etmek yasaktır. Performans sınavlarında adayların sınav başlama saatine en geç yarım saat kala iş kıyafetleri ile sınav alanında bulunmaları gerekmektedir. Sınavlara gelirken yanlarında mutlaka üzerinde resim bulunan T.C. nüfus cüzdanı veya kimlik kartlarının bulunması gerekmektedir. Sınav esnasında hesap makinesi, defter, kitap, dosya, fotoğraf makinesi, telefon (sınav esnasında kapalı konumda olması şartı ile yanlarında bulunabilir) ve her türlü elektronik eşya bulundurmak yasaktır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile konuşmaları yasaktır. Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.

Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında tutanak tutulacak olup sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavlarda koronavirüs kaynaklı durumları bildirmekle yükümlüdür.

5.ATIF YAPILAN DOKÜMANLAR

 • FR.041 Görev Atama Yazısı
 • FR.075 Saha Kontrol Formu
 • FR.027 Sınav Yeri Sözleşmesi
 • FR.036 Sınav Yeri Kontrol ve Teslim Formu
 • FR.043 Sınav Kuralları ve Bilgilendirme Formu
 • FR.061 Belgelendirme Karar Formu
 • FR.044 Sınav Sonuç Listesi
 • FR.080 Hes Kodu Listesi
 • FR.081 Korona Virüs Aday Taahhütnamesi
 • FR.086 Kamera Kayıt İzleme Formu
 • FR.166 Kalibrasyon Takip Formu

6. Revizyon Durumu

Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Nedeni

 • 00 – 07.07.2021 İlk Yayın
 • 01 – 16.08.2021 Kalibrasyon takip formu eklendi.
 • 02 – 11.10.2021 Gezici Sınav Birimlerinin Temini ; Gezici ve Protokol ile Sınav Birimlerinin Temini olarak revize edilmiştir. FR.027 Sınav Yeri Sözleşmesi ile yapılan sözleşme eklenmiştir.
 • 03 – 26.10.2021 Sınav evraklarının teslimi değişikliğine gidildi. Ayrıca Aday Zimmet Formu ve Sınav yapıcı zimmet formu eklendi.